beskidy 2015 pelne

Regulamin rozgrywek BESKIDY DFD CUP 2014

FUTSAL

21-22 LISTOPAD 2015r.

 

 

§1
Organizator Rozgrywek

1. Organizatorem rozgrywek  jest  DFD SPOTRS Krzysztof Dubiel 32-300 Olkusz, Podlesie 32, NIP: 629-212-54-95, która to jednocześnie nadzoruje prawidłowy przebieg rozgrywek oraz ich zgodność z niniejszym regulaminem. 
2. Ponadto organizator:
- opracowuje terminarz rozgrywek;
- weryfikuje wyniki spotkań;
- dokonuje obsady sędziowskiej na poszczególne mecze;
- prowadzi ewidencje oraz statystykę rozgrywek

 

§2
Miejsce i Termin Rozgrywania Spotkań

1. Poszczególne spotkania rozgrywane są hali sportowej w Węgierskiej Górce oraz na hali sportowej w Wilkowicach. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn, o lokalizacji rozgrywek danej grupy zadecyduje losowanie.
2. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostępnym u organizatora rozgrywek.
3. Rozgrywki odbywają się w terminie 21-22 listopada 2015r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza, a także godzin ustalonych spotkań w trakcie rozgrywek.

 

§3
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

1. W rozgrywkach BESKIDY DFD CUP 2015  mogą brać udział zespoły nieformalne, jak również zespoły stanowiące reprezentacje poszczególnych zakładów pracy, instytucji, szkół itp.
2. Drużyna zgłoszona do rozgrywek może liczyć maksymalnie 12  zawodników.
3. Warunkiem przystąpienia drużyny do rozgrywek jest:
- wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego u organizatora rozgrywek;
- określenie wybranego pakietu pobytowego
- określenie treści faktury VAT ( reklama lub udział w turnieju)
- wpłata  na konto PL07 1750 0009 0000 0000 3037 1348
4. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:
- dokładną nazwę drużyny
- listę zawodników uprawnionych do gry;
- imię i nazwisko, adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego kierownika drużyny, odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji techniczno organizacyjnych w imieniu drużyny;
- oświadczenie informujące o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych ,co do uczestnictwa w rozgrywkach, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

 

§4
Zgłoszenie zawodników do gry

1. Uprawnieni do gry, są jedynie zawodnicy, którzy w momencie rozpoczęcia rozgrywek mają ukończone szesnaście lat.
2. Pisemne zgłoszenie (wyłącznie na Formularzu Zgłoszeniowym) zawodników powinno zawierać ich dane, tzn. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer na koszulce oraz własnoręczny podpis.
3. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię, data urodzenia oraz numer na koszulce figuruje na Formularzu Zgłoszeniowym, właściwym dla danej drużyny, u organizatora rozgrywek przed rozpoczęciem pierwszego meczu. 
4. W turnieju nie mogą uczestniczyć zawodnicy na co dzień występujący w Ekstraklasie, pierwszej, drugiej oraz trzeciej lidze piłki nożnej oraz ekstraklasie futsalu.

 

§5
Wybrane Przepisy i Zasady Gry

1. W rozgrywkach BESKIDY CUP 2015 obowiązują wybrane przepisy gry w piłkę nożną ,obowiązujące w Komisji ds. piłki nożnej pięcioosobowej przy Polskim Związku Piłki Nożnej oraz przepisy PZPN.

Uwaga!
W naszych rozgrywkach nie można robić wślizgów zarówno w obronie jak i ataku.
Każde takie przewinienie będzie traktowane jako faul.


2. Wszystkie mecze trwają 2x10 minut.
3. Nie zgłoszenie się drużyny w określonym czasie na boisku powoduje automatyczny walkower. Czas "pięciu minut" zostaje odliczany od wyznaczonej godziny rozegrania spotkania, określonej w Terminarzu Rozgrywek. Jednocześnie żadna z drużyn nie może przebywać na boisku, do czasu rozegrania kolejnego spotkania.
4. Przekroczenie przez drużynę liczby dwóch walkowerów w trakcie turnieju jest równoznaczne z usunięciem jej z rozgrywek, jednak gdy drużyna rozegrała więcej niż 50% spotkań dotychczasowe jej wyniki zostają zachowane.
5. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry w miejsce wykluczonego zawodnika po upływie dwóch minut , o ile wcześniej drużyna nie utraci bramki .Zawodnik wykluczony nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych
6. Ponadto: 
- jeżeli czterech zawodników gra przeciwko pięciu i tracą bramkę - mogą uzupełnić skład; 
- jeżeli obie drużyny mają po czterech zawodników i pada bramka - obie uzupełniają skład; 
- jeżeli trzech zawodników gra przeciwko trzech lub czterech i traci bramkę - mogą uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika; ; 
- jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, nie uzupełnia składu przed upływem dwóch minut od chwili wykluczenia zawodnika; - uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego. 
7. Każda drużyna ma prawo do jednej minutowej przerwy „na żądanie” podczas meczu, w momencie, kiedy piłka jest poza boiskiem, a drużyna biorąca czas jest w jej posiadaniu. Przerwę taka sygnalizuje kierownik lub kapitan drużyny sędziemu prowadzącemu spotkanie. 
8. Spotkanie rozgrywają dwie drużyny, a każda z nich składa się z nie więcej niż pięciu zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Aby rozpocząć spotkanie drużyna musi posiadać w swoim składzie, co najmniej trzech zawodników. Jeżeli w wyniku wykluczeń zawodników w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż trzech mecz należy zakończyć. 
9. Dozwolona maksymalna ilość zawodników rezerwowych wynosi siedem osób, a na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko osoby wpisane na listę zawodników oraz kierownik drużyny/trener i masażysta
10. Ilość zmian „w locie” dokonywanych podczas meczu jest nieograniczona, za wyjątkiem bramkarza, który może być zmieniony tylko w czasie przerwy w grze. Zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko, jako zmiennik następnego gracza. 
11. Punktacja: 
- zwycięstwo - 3 pkt.; 
- remis - 1 pkt.; 
- porażka - 0 pkt. 
12. O kolejności miejsc w końcowej tabeli decydują kolejno: 
- większa liczba zdobytych punktów; 
- przy równej liczbie zdobytych punktów korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami, a w przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się, tzw. „małą tabelę” uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 
- korzystniejsza różnica bramek; 
- większa ilość zdobytych bramek; 
- dodatkowy mecz.
13. O tytule króla strzelców decyduje:
-większa ilość bramek
- jeżeli dwóch lub więcej zawodników ma taka sama ilość strzelonych bramek o końcowym sukcesie decyduje wyższe miejsce drużyny którą reprezentuje.
- jeżeli dwóch lub więcej zawodników z tej samej drużyny ma taka samą ilość strzelonych bramek –decyduje kto pierwszy wpisał się na listę strzelców.

 

§6
Postanowienia ogólne

1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach BESKIDY DFD CUP 2015  zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników. 
2. Zawodnicy tej samej drużyny muszą posiadać różne numery na koszulkach. 
3. W przypadku braku koszulki przez zawodnika, kierownik drużyny powinien dysponować "koszulką zastępczą" oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora rozgrywek. 
4. Kolor ubioru bramkarza powinien znacznie się różnić od ubioru innych zawodników. 
5. Organizator zapewnia odpowiednie narzutki dla zawodników, które wykorzystywane są tylko w sytuacjach, gdy kolorystyka ubioru obydwu drużyn jest do siebie zbliżona. 
6. Za każde naruszenie pkt. 1-3 §6 winny zawodnik zostanie usunięty z boiska w celu poprawy lub uzupełnienia swojego ubioru i nie może powrócić na boisko bez uprzedniego zgłoszenia się u sędziego, który dokona sprawdzenia ubioru i wyrazi zgodę na kontynuowanie gry. Zawodnik może wejść na boisko tylko i wyłącznie podczas przerwy w grze.

 

§7
Sankcje

1. Sankcje dotyczą zawodników ukaranych karami indywidualnymi w postaci upomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka).
2. Kara zakazu gry w jednym spotkaniu za przewinienie polegające na:
- otrzymaniu przez zawodnika czerwonej karki
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji, gdy nastąpią dodatkowe okoliczności (zawodnik po otrzymaniu kary wykluczeń (czerwona kartka), znajdując się poza boiskiem (po opuszczeniu ławki zawodników rezerwowych) w dalszym ciągu zachowuje się w sposób wybitnie nie sportowy) lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu przewinienia do odpowiedniego punktu niniejszego paragrafu.
4. Ocena rodzaju przewinienia w meczu zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody.

 

§8
Opłaty

1.Opłaty za udział w turnieju  BESKIDY DFD CUP 2015 wynoszą odpowiednio: 
-załącznik

 

§9
Zakwaterowanie

1.Drużyny korzystające z noclegów oferowanych przez organizatora zobowiązują się przestrzegać regulaminu obiektu w którym są zameldowane.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe oraz zachowanie drużyn w obiektach.
3.Nocleg fakturowany jest przez firmę DFD SPORTS, natomiast zawodnicy meldowani są na własne nazwiska i tym samym reprezentują siebie oraz firmę pod szyldem której występują.

 

§ 10
Postanowienia końcowe

1.Regulamin podpisują wszyscy kierownicy drużyn uczestniczących w BESKIDY DFD CUP 2015, co stanowi że zostali zaznajomieni z w/w regulaminem i potwierdzają wolę jego przestrzegania.
2.Wszyscy zawodnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas turnieju.
3.Za wszelką działalność poza boiskiem(w szczególności w szatniach) odpowiedzialność ponoszą kierownicy drużyn
4.Zawodnicy biorą udział w turnieju na własna odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz wypadki, jakie mogą ponieść zawodnicy w trakcie turnieju.
5. Organizator zapewnia ochronę ubezpieczeniową zawodników w zakresie NNW.
6.Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

ANEKS DO REGULAMINU BESKIDY DFD CUP 2015r.

1. Mecze trwają 2x8 min.
2. Ostatnia minuta spotkania jest zatrzymywana tylko w niedzielę w obu grupach.
3. O wolnym losie w Niedzielę zdecyduje najlepszy bilans według kolejności (pkt, strzelone bramki, różnica),pomiędzy trzema najlepszymi drużynami z grupy A, B, C które zajęły czwarte miejsce w swoich grupach. Jeżeli jednak nie będzie to możliwe – o wolnym losie zdecyduje losowanie na imprezie integracyjne.
4. Możliwość odroczenia kary (w przypadku gdy na boisku zostanie mniej niż trzech zawodników danej drużyny ,sędzia odracza karę minutową do momentu uzupełnienia składu aby mecz mógł być kontynuowany)
5. Po czterech faulach ,każdy następny powoduje rzut karny przedłużany z odległości 10 metrów.

 

 

 

logo

Copyright © 2015 - DFD SPORTS - All Rights Reserved.

Dozwolona maksymalna ilość zawodników rezerwowych wynosi siedem  osób, a na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko osoby wpisane na listę zawodników oraz kierownik drużyny/trener i masażysta

loga banner dol4

Copyright © Regulamin - piłka halowa. - DFD SPORTS - All Rights Reserved.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting